Terms & Conditions

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke uitgever van de site:

  • DME Change SRL
  • Adres: Adolphe Maxlaan, 11 – 1000 Brussel
  • Email: dmechange@yahoo.fr
  • Telefoon: +32 (0)2 218 22 94
  • KBO nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen): BE 0457.816.937

Toezichthoudende autoriteit: FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) – De FSMA | FSMA

Gereglementeerd beroep: Koninklijk besluit betreffende wisselkantoren en valutahandel (27/12/1994) & Wet betreffende de toegang tot het beroep van dienstverlener van beleggingsdiensten en over het statuut van en het toezicht op de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
(25/10/2016)

1. VOORWAARDEN VOOR AANKOOP/VERKOOP

1.1. Voor elke bestelling (Valuta of goud) moet DME de klant hebben geïdentificeerd en van hem hebben ontvangen: zijn naam, voornaam, adres, e-mailadres en, indien van toepassing, zijn vaste of mobiele telefoonnummer. Bij gebrek aan identificatie van de klant, kan geen bestelling worden verwerkt en uitgevoerd door DME.

1.2. Zodra een bestelling is geplaatst, telefonisch of via de site, wordt het contract beschouwd als bindend tussen de partijen. DME voert de bestelling onmiddellijk uit door de aankoop- of verkooporder op de markt te dekken, de klant is dus onherroepelijk en definitief gebonden door het contract.

1.3. Na het plaatsen van een bestelling door de klant stuurt DME hem een schriftelijke bevestiging (vooral via e-mail) met de essentiële kenmerken van deze bestelling. De bevestiging bevat onder andere, maar is niet beperkt tot: de naam van de klant, het type product, hun hoeveelheid en/of
aantal, de toegepaste koers en het totaalbedrag.

1.4. Na ontvangst van de bevestiging verbindt de klant zich ertoe alle nuttige en/of noodzakelijke acties met betrekking tot de bestelling uit te voeren, zoals, maar niet beperkt tot: het uitvoeren van de betaling van de bestelling op de bankrekening van DME met de vereiste communicatie.

1.5. De klant bevestigt te zijn geïnformeerd dat er geen herroepingsrecht van toepassing is, met name vanwege artikel VI.58 en volgende van het Wetboek van economisch recht.

1.6. In geval van verkoop (aankoop door DME) verbindt de klant zich ertoe de producten binnen 2 werkdagen na het plaatsen van de bestelling te leveren. Het resultaat van de verkoop wordt overgemaakt op de door de klant aan DME medegedeelde rekening.

1.7. Zowel wat betreft aankoop als verkoop heeft DME het recht om van de klant, voor het plaatsen van de bestelling, een aanbetaling of een daarmee gelijkwaardige waarborg te eisen van ten minste 10% van het bedrag van de bestelling.

1.8. Wat betreft consumenten zal elke niet-betaling van een bestelling van rechtswege, na voorafgaande ingebrekestelling, rente opbrengen tegen het geldende wettelijke tarief. De rente begint te lopen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de ingebrekestelling verzonden door DME aan de klant.

1.9. Wat betreft bedrijven zal het toepasselijke tarief het wettelijke tarief zijn in commerciële zaken overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd bij de wet van 14 augustus 2021 of elke latere wet die de wet van 2 augustus 2002 wijzigt. Bij gebreke van betaling begint de rente te lopen binnen een termijn van 48 uur na de bevestiging. Daarnaast wordt het door de klant aan DME verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding van 10% van de bestelling met een minimum van 500 EUR, onverminderd enige andere verhoging voor de geleden schade, inclusief eventuele invorderingskosten ten laste van de klant. De klant, als bedrijf, erkent dat deze clausule een regeling vormt voor het niet betalen binnen de contractuele termijnen en geen boeteclausule is. Deze clausule wordt volledig geaccepteerd door het bedrijf, dat onherroepelijk erkent dat deze in overeenstemming is met de handelsgebruiken en in
geen geval een oneerlijke beding vormt in de zin van artikel VI.91/5 van het Wetboek van economisch recht.

1.10. Zowel voor consumenten als bedrijven behoudt DME zich het recht voor om bij gebreke van betaling of levering de uitvoering van de bestelling te annuleren. DME behoudt zich bovendien het recht voor om de klant te vragen om alle kosten en schade te vergoeden die zijn veroorzaakt door het
niet nakomen van zijn verplichtingen.

1.11. Bij niet-betaling binnen de termijn zoals vermeld in artikel 1.8 met betrekking tot de consumentenklant en binnen de termijn zoals vermeld in artikel 1.9 met betrekking tot de zakelijke klant, heeft DME het recht om het contract te beëindigen op kosten van de klant, wat leidt tot:

a. De verplichting voor de klant om aan DME een bedrag te betalen dat overeenkomt met het positieve verschil tussen de toegepaste koers op de bestelling en die waartegen DME in staat zal zijn de producten opnieuw te verkopen, vermenigvuldigd met het aantal producten.

b. Het verlies, ten gunste van DME, van de eventueel door de klant betaalde aanbetaling. DME heeft recht op het hoogste bedrag tussen punt a. en punt b. hierboven. Bovendien heeft DME recht op vergoeding van zijn daadwerkelijke schade als blijkt dat deze groter is dan de bedragen zoals vermeld in de punten a. of b.

2. TIJDELIJKE ONDERBREKING

DME behoudt zich het recht voor om tijdelijk de toegang tot zijn site te sluiten, met name om het onderhoud van de apparatuur en/of software en de infrastructuur die voor de toegang wordt gebruikt te garanderen, of in geval van een piek in verkeer, zonder dat zijn aansprakelijkheid jegens de klant kan worden ingeroepen.

3. ANTI-WITWASWET

3.1. De klant verbindt zich ertoe alle “anti-witwas” normen na te leven die op hem van toepassing zouden zijn. In dit kader verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke en/of nuttige documenten te overleggen om zijn identiteit te bevestigen en aan DME op eenvoudig verzoek aan te tonen dat de herkomst van de middelen die gebruikt worden om goud, edelmetalen en valuta te kopen legaal is.

3.2. Bovendien, en nog steeds in deze context, verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke en/of nuttige documenten te produceren om zijn identiteit te bevestigen en op eenvoudig verzoek aan DME aan te tonen dat de herkomst van het goud, de metalen en de valuta legaal is bij verkooptransacties die de interne limieten overschrijden die door AMLCO zijn vastgesteld in de anti-witwasprocedurehandleiding van DME volgens de wet van 18 september 2017 (2017-09-18_Wet_Loi (02 2023) (fsma.be)).

4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

4.1. Dit contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

4.2. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit contract, dat niet binnen een redelijke termijn in der minne kan worden opgelost overeenkomstig het volgende artikel, zal exclusief worden voorgelegd aan de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel.

4.3. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen over de keuze van de bemiddelaar, zullen zij elk een bemiddelaar aanwijzen, en deze bemiddelaars zullen de taak hebben overeen te komen over de aanstelling van de bemiddelaar die belast is met de bemiddeling tussen de partijen.

5. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, verbindt DME Change SPRL zich ertoe de persoonsgegevens van haar klanten vertrouwelijk te beschermen en te verwerken. Alle door DME CHANGE verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om een
optimale klantbeleving te bieden en de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. Deze gegevens blijven vertrouwelijk en worden nooit verkocht of overgedragen aan derden. In overeenstemming met de regelgeving heeft elke gebruiker het recht om toegang te krijgen tot, te wijzigen, te corrigeren en zijn persoonsgegevens te verwijderen.

6. COOKIES

We gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen, maken een vlotte en op uw voorkeuren afgestemde navigatie mogelijk. Voor online transacties is het accepteren van cookies noodzakelijk. Ze vervallen na een maand. Onze
site gebruikt ook Google Analytics om het bezoekersverkeer te volgen en onze content continu te verbeteren. De door cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden overgedragen aan Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstellingen.

7. EXTERNE LINKS

DME CHANGE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites die via ons platform zijn gelinkt. Deze links worden ter informatie aangeboden en vormen geen goedkeuring van hun inhoud.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van DME CHANGE wordt beschermd door de Code voor Intellectueel Eigendom. Elke reproductie, weergave of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site, met welk middel of op welk medium dan ook, is verboden zonder voorafgaande toestemming van DME CHANGE